Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Thạch Khôi

Trường Tiểu học Thạch Khôi

Địa chỉ: TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 03203.715.318
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hạnh